Mistra Sport & Outdoors ‑ medlem i European Network of Outdoor Sports

Fre 09 apr 2021 08:28

Mistra Sport & Outdoors har blivit medlem i European Network of Outdoor Sports, ENOS. Det öppnar dörren till värdefulla kontakter och utbyte av erfarenheter inom Europa. Vi har intervjuat Benjamin Billet, ENOS kanslichef, som beskriver organisationen.

ENOS bildlogga

Hej Benjamin! Vad är European Network of Outdoor Sports, ENOS?

Nätverket bildades 2013 av representanter från organisationer inom olika sektorer: Förvaltningsmyndigheter på regional och nationell nivå, kommuner, universitet och högskolor, civilsamhällets organisationer, förbund och föreningar samt idéburna organisationer.

Organisationens huvudsyfte är att representera ”outdoor sports” på EU-nivå och lyfta fram de sociala, miljömässiga, pedagogiska och ekonomiska värden som dessa har för individer och samhällen. Ett annat syfte med organisationen är att främja kunskapsutbyte över gränser med fokus på en ansvarsfull och hållbar utveckling som tar hänsyn till livsmiljöer och ekosystem.

 

 

Hur definieras outdoor sports i nätverket?

Outdoor sports definieras som fysiska, icke-motoriserade aktiviteter vilka normalt utövas med en tydlig relation till natur och landskap. Fokus ligger på naturliga element och miljöer med liten påverkan från människan. Definitionen inkluderar många av de aktiviteter som den svenska definitionen av friluftsliv omfattar, även om vissa delar av friluftslivet faller utanför ramarna, som till exempel jakt, fiske eller picknick i parken.

 

Vilka andra är med i nätverket?

Nätverket har utvecklat flera strategiska partnerskap med viktiga intressegrupper och aktörer på europeisk nivå, såsom Europarc Federation, The International Sport and Culture Association (ISCA), Rurality Network RED, den europeiska utomhusgruppen EOG (GoGreen Routes Research Network) och Internationella naturvårdsunionen IUCN. Sedan 2020 ingår ENOS också i ”share lab”-initiativet som lanserades av EU-kommissionen inom ramen för förhandlingarna om sammanhållningspolitiken 2021–2027.

Nätverket har varit involverat i ett antal europeiska projekt som har finansierats av Europeiska kommissionen som ger stöd och vägledning till medlemmarna, bland annat ett verktyg för att beräkna nyttan (benefit) av outdoor sports. Nya projekt under perioden 2021–2023 tar sig an ämnen som etik- och miljöfrågor, hållbarhet, tillgänglighet och aktivt friluftsliv i stadsmiljöer.

Nätverket arrangerar också evenemang, webbinarier, och driver strategi-, policy- och påverkansarbete. Organisationen har inga anställda utan aktiviteterna bedrivs av organisationens medlemmar. Nätverkets huvudevenemang är Outdoor Sports Euro'Meet som arrangeras vartannat år. Mötet som skulle arrangeras i Silkeborg, Danmark i september 2021 är senarelagt till 2022.

 

Vad är unikt med ENOS?

Ett särdrag för nätverket är att det består av en mångfald av organisationer och samlar aktörer från lokal till europeisk/paraplynivå, samt representerar intressen på både operativ och strategisk nivå. Detta öppnar för möjligheter att bedriva en verksamhet som främjar både idrott och det aktiva friluftslivets sektorsövergripande karaktär.

Organisationen har funnits i sju år. Inledningsvis har ENOS haft en ganska stark förankring i länder från sydvästra Europa samt Storbritannien, men medlemskapen växer nu också från andra regioner vilket ökar möjligheterna att bredda perspektiven i arbetet som bedrivs. I Norden har Suomen Lahtu från Finland varit med sedan tidigare men under året som har gått har flera organisationer från Sverige anslutit sig, bland annat Svenskt Friluftsliv och Länsstyrelsen i Västernorrland.

 

Hur ser du på Mistra Sport & Outdoors medverkan i ENOS?

Att Mistra Sport and Outdoors ansluter sig till nätverket ger en unik möjlighet att bilda en plattform för inspiration, dialog och kunskapsutbyte inom programmets områden. Det blir särskilt intressant med tanke på programmets fokus på lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Mistra Sport & Outdoors och ENOS delar uppfattningen att samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag är vägen framåt.

Den vision som Mistra Sport & Outdoors vilar på har väldigt många likheter med den värdegrund som ENOS grundades utifrån: Inspiration, samverkan och innovation samt en övertygelse om att friluftsliv och outdoor sports är relevanta för att lösa många av de samhällsutmaningar vi står inför. Den samlade kunskap som finns inom båda nätverken blir en värdefull resurs som jag tror innebär att vi kommer nå betydligt längre tillsammans.

 

Läs mer om ENOS

Sidan uppdaterades 2024-01-08