Kapitel om konstgjorda idrottsanläggningar

Ons 04 maj 2022 16:03

Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Erik Backman, forskare i Mistra Sport & Outdoors, har bidragit med ett kapitel som fokuserar på miljöperspektivet.

Skidtunnel med konstsnö
Foto: Daniel Svensson

I alla Sveriges kommuner är frågan om anläggningar präglad av konkurrerande behov och intressen. Rapporten Idrottsanläggningar – i dag och i morgon ger en fördjupad analys av förekomsten och behovet av anläggningar och andra utemiljöer för fysisk aktivitet. Centrum för idrottsforskning konstaterar bland annat att det saknas en samlad nationell strategi i anläggningsfrågan.

Rapporten är en antologi där forskare och experter från idrottsrörelsen och kommunsektorn ger olika perspektiv på platser för idrott och motion i Sverige. Rapporten är en del av 2021 års uppföljning av statens stöd till idrotten.

Erik Backman, docent i pedagogik vid Dalarna Högskola och forskare i Mistra Sport & Outdoors, har skrivit ett kapitel med titeln "Konstgjorda idrottsanläggningar – Konsekvenser för utövare och miljö". Kapitlet innehåller:

  • En problematisering av innebörden av konstgjord idrottsanläggning
  • En ingående beskrivning av kunskapsläget avseende relationen mellan konstgjorda idrottsanläggningar och miljömässig hållbarhet
  • En beskrivning och en diskussion om tre för området relevanta begrepp och modeller. Det första är Klas Sandells ekostrategiska ramverk för landskapsrelationer. Det andra är Lars-Magnus Engströms begrepp för meningsskapande logiker inom idrott och rörelse. Det tredje är Brad Millington och Brian Wilsons
    begrepp för att diskutera idrotters geografiska placering i relation till miljömässig hållbarhet.
  • En diskussion om framtidsscenarier och kunskapsbehov diskuteras i ljuset av den befintliga kunskapsbasen samt de beskrivna begreppen och modellerna

Läs rapporten "Idrottsanläggningar - i dag och i morgon" 

Sidan uppdaterades 2022-05-05