Interaktion mellan människa och natur – en rekreationsekologisk modell över positiv och negativ påverkan

Tor 20 apr 2023 17:07

Sandra Wall-Reinius, Mistra Sport & Outdoors-forskare från Mittuniversitetet, har utvecklat en modell för att illustrera samspelet mellan friluftsutövare och naturmiljöer. Den visar att det finns positiva och negativa effekter av samspelet.

Rekreationsmodell
Samspelet mellan människa & natur kan se olika ut och har olika effekter. Här är en ny modell över ett socioekologiskt system

Modellen omfattar fyra delar:

 1. Friluftslivets positiva effekter på naturen
 2. Naturens positiva effekter på friluftslivet
 3. Friluftslivets negativa effekter på naturen
 4. Naturens negativa effekter på friluftsliv

Samspelet och dess olika effekter påverkas av olika socioekologiska förutsättningar. Samspelet – och påverkan – sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskap, forskning och uppföljning om platsspecifika förutsättningar och händelser behövs inom modellens alla fyra delar eftersom påverkan ser olika ut beroende på kontext. I varje del i modellen kan konkreta exempel läggas till för att visa vad som är aktuellt för en specifik plats.

Med hjälp av modellen kan aktörer med intresse för friluftsliv och miljöfrågor få en strukturerad och sammanfattande helhetsbild av samspelet. Den kan utgöra ett verktyg inom besöksförvaltning för att identifiera kunskapsluckor, synliggöra olika typer av påverkan och bidra till en nyanserad bild av friluftslivets och besöksnäringens värden och utmaningar. Modellen kan utgöra grunden i strategier och planer samt bidra till en mer effektiv förvaltning.

I modellens övre halva återfinns positiva effekter av naturen på friluftsutövaren, på grupper och på hela samhället, exempelvis hälsa och välbefinnande. Exempel på positiva effekter av friluftslivet på naturmiljöer och dess arter kan vara ökat stöd för naturvårdsinsatser.

1. Friluftslivets positiva effekter på naturen, exempel:

 • Skapar intresse och förståelse för arter och naturmiljöer
 • Stöd för naturskydd och naturvårdsinsatser
 • Stärker miljövänliga beteenden

2. Naturens positiva effekter på friluftslivet, exempel:

 • Fysisk och mental hälsa och välmående
 • Stärker sociala relationer
 • Miljöundervisning
 • Affärsmöjligheter med guidning och aktiviteter

I modellens nedre halva visas negativa effekter, antingen problem som friluftsliv orsakar natur-landskapet, djur och växter, exempelvis utsläpp och störning på djur, eller när naturen orsakar obehag och problem för människor, exempelvis djur som stör och förstör.

3. Friluftslivets negativa effekter på naturen, exempel:

 • Förändrad markanvändning genom anläggningar och infrastruktur
 • Nedskräpning, markslitage, erosion, utsläpp, och buller
 • Ökad stress och dödlighet hos djur
 • Förändrade livsmiljöer, invasiva arter, förlust av biologisk mångfald

4. Naturens negativa effekter på friluftslivet, exempel:

 • Obehag och rädsla
 • Djur som sprider sjukdomar, stör eller skadar människor
 • Djur som skadar eller förstör byggnader

Se dokumentation från webbinariet

Sidan uppdaterades 2023-05-08