Beteenden, styrmedel och utveckling

Det kan vara svåra att ändra gamla invanda beteendemönster, det gäller för de flesta, så även aktiva inom idrott och friluftsliv. Därför vill vi med kunskap och samarbete utforska nya sätt att åstadkomma förändring i vår strävan efter ett mer hållbart sport och friluftsliv.

Most Photos

Det är en stor utmaning att försöka skapa beteendeförändringar, såväl på individ som på samhällsnivå, och sektorn idrott och friluftsliv är inget undantag. Att få människor att fatta mer miljövänliga beslut kring sina idrotts- och friluftsaktiviteter kommer att ta tid och är en komplex process.

Kunskap, utveckling och analys

Förändringsarbetet behöver inkludera kunskap om bakgrunden till hur svenskt sport och friluftsliv fungerar i dag, samtidigt som vi tar sikte på att utveckla och analysera framtida lösningar med syftet att skapa hållbara beteenden. Att förstå hur policy och beteenden kan använda sig av digitala lösningar är också en del av arbetet.

Arbetet för att förstå och utveckla policy och beteende behöver också omfatta olika nivåer av svensk offentlig förvaltning och myndighetsansvar, men även privata och offentliga aktörer och organisationer inom området samt olika grupper av besökare, användare och konsumenter.

Viktigt att förstå attityder och beteenden

Vi har ambitionen att utforska nya sätt för att åstadkomma förändring mot ett mer hållbart idrotts- och friluftsliv och komma med förslag till ett nytt ramverk för svensk nationell politik inom området. Här är det särskilt viktigt att bättre förstå attityder och beteenden inom detta område för att få bästa möjliga effekt och acceptans av förändringar i tillvägagångs- och arbetssätt.

Arbetet i detta tema kommer att ske i nära samverkan med de andra forskningstemana i programmet. I den inledande fasen kommer lärande från dem att vara utgångspunkten för hur arbetet med beteende och policylösningar för framtiden bäst kan göras. Vår förhoppning är att i förlängningen kunna stödja planering och styrning mot mer hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

 

-------------------------

Lärandegrupp

Lärandegruppen inom temat Beteenden, styrmedel och utveckling jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställning:

Hur kan vi skapa ett mer koordinerat och integrerat beslutsfattande som leder till en ökad miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?  

  • Vilken kombination av styrmedel, strategier, åtgärder och tillämpningar inom idrotten och friluftslivet har bäst potential att bidra till en rörelse för ökad miljömässig hållbarhet i samhället?
  • Hur kan idrotten och friluftslivet vägleda konsumenter, företag och organisationer till att skapa ett mer hållbart beteende? 

Lärandegruppen kommer att startas senare. 

Läs mer om Mistra Sport & Outdoors lärandegrupper

maria lexhagen

Film om temat Beteenden, styrmedel och utveckling

Maria Lexhagen, docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet, berättar om forskningstemat "Beteenden, styrmedel och utveckling".

Forskargrupp

Dimitri Ioannides, Mittuniversitetet

Temaledare

Professor i Kulturgeografi

Forskningsområde: Turismplanering och utveckling, Samhällsresiliens och ekonomisk geografi

Daniel Laven, Mittuniversitetet

Docent i Kulturgeografi

Forskningsområde: Landskap och skyddade områden, Kultur och kreativitet som en resurs för hållbar utveckling, Hållbar utveckling i områden som är utsatta för påfrestningar (Israel-Palestina, Balkan)

Peter Fredman, Mittuniversitetet

Professor i Turismvetenskap

Forskningområde: Forskningområde: Friluftslivets utövande och effekter, Naturturism, Trender, Turism i skyddad natur, Metoder för besökarstudier, Rekreationsekonomi.

Cecilia de Bernardi, Mittuniversitetet

Doktor i Turismvetenskap

Forskningsområde:
Samisk turism, Autenticitet/äkthet inom turistisk marknadskommunikation, Kritisk realism/vetenskapsfilosofi, Airbnb och dess konsekvenser, Turism policy