Många och stora evenemang inom idrott och friluftsliv innebär en ökad belastning både för natur- och kulturmiljön. För att värna miljön behövs mer hållbara lösningar, därför vill vi öka kunskapen kring faktorer som transporter, attityder, materialanvändning, konsumtion och tillgänglighet.

Rullskidor SM-veckan

Evenemang blir en allt vanligare reseanledning. Fler och fler väljer att besöka ett evenemang – både som deltagare och åskådare. Just inom det som i forskningen kallas Sport & Outdoors Events sker en mycket snabb tillväxt. En stadigt växande efterfrågan och ett stegrande utbud förstärks också av rådande trender inom hälsa och livsstil.

Nya krav på besökare och arrangörer

Ökningen av evenemang skapar såklart möjligheter för branschen, såsom sysselsättning och tillväxt, samtidigt som evenemangen innebär en belastning på både natur- och kulturlandskap. Inte sällan återfinns evenemang, exempelvis fjällmaraton, i känsliga miljöer i mer eller mindre perifera lägen. Men även evenemang i urbana miljöer, exempelvis Göteborgsvarvet, påverkar miljön på olika sätt. Detta ställer delvis nya krav på både besökare och arrangörer.

Samtidigt som dessa evenemang lockar fler deltagare än någonsin, så diskuteras överturism och klimatutmaningar. Vi vill vara med och bidra till mer hållbara evenemang och vi tror att vägen framåt är mer kunskap som grund för nya lösningar.

En rörelse med mer långsiktighet

Genom att studera både besökare som konsumerar evenemang och arrangörer som producerar evenemang, samt de som deltar, bidrar vi till ökad kunskap som kan möta dagens och morgondagens utmaningar.

I samverkan med evenemangsintressenter önskar vi identifiera behov som får utgöra utgångspunkt för forskning och fördjupade analyser. Vi kommer att öka kunskapen om faktorer som transporter, attityder, materialanvändning, konsumtion och tillgänglighet.

I fortsatt dialog med branschen vill vi implementera dessa nya kunskaper för att i förlängningen kunna starta en rörelse för en mer långsiktigt hållbar evenemangsutveckling.

 

-------------------------

Lärandegrupp

Lärandegruppen inom temat Hållbara evenemang jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställning:

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara evenemang inom idrotten och friluftslivet? 

  • Vilka åtgärder behöver evenemangsarrangörer genomföra? 
  • Vilka åtgärder behövs för besökare och deltagare i evenemang?
  • Hur kan idrottens och friluftslivets evenemang förhålla sig till trender och rådande omständigheter? 

Läs mer om lärandegruppen, vilka personer som ingår och vad som är på gång

Robert Pettersson

Film om temat Hållbara evenemang

Robert Pettersson, docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet, berättar om forskningstemat "Hållbara evenemang".

Forskargrupp

Robert Pettersson, Mittuniversitetet

Temaledare

Docent i Turismvetenskap

Forskningsområde: Evenemangsturism, Destinationsutveckling, Lokal- och regional utveckling, Trender inom turism, Samproduktion 

John Armbrecht, Göteborgs universitet

Vice temaledare

Doktor i Företagsekonomi, marknadsföring 

Forskningsområde: Konsumentbeteende och konsumentupplevelser inom evenemangs-och turismkontexter 

Erik Lundberg, Göteborgs universitet

Doktor i Företagsekonomi, marknadsföring

Forskningsområde: Konsumentbeteende, Upplevelser samt hållbar utveckling kopplat till evenemang och turism

Lusine Margaryan, Mittuniversitetet

Doktor i Turismvetenskap

Forskningsområde: Naturturism, Friluftsliv, Hållbar turism

Malin Zillinger, Mittuniversitetet

Doktor i Kulturgeografi

Forskningsområde: 
Destinationsutveckling, Digitalisering, Innovation, Turistbeteende

Axel Eriksson, Mittuniversitet

Doktorand i Turismvetenskap

Forskningsområde: Människor och deras förhållande till naturen, Destinationsutveckling, Nätverk av små och lokala entreprenörer inom turismen