Transporter med bil och flyg är vanliga i samband med idrott och friluftsliv. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi även i dessa sammanhang hitta hållbara lösningar och alternativ. Därför utforskar vi nya arbetssätt, verktyg och metoder för att stödja integration av transport och fysisk miljö i planeringen för ett hållbart friluftsliv.

Elbil laddas

Möjligheterna att röra sig i vardagen och ha närhet till rekreation, avkoppling och motion blir allt viktigare för välmående och för folkhälsan generellt. Men många är, eller känner sig, beroende av privatbil eller flyg för att utöva idrott och friluftsliv. Det kan handla om att allt ifrån att få vardagspusslet att fungera – där idrottsaktiviteter kräver bil för att tiden ska räcka till – till en skidresa med mycket packning eller ett evenemang som arrangeras på en plats där transportalternativen är dåliga.  

Hållbart resande i kommunerna

Transporter utgör ungefär en tredjedel av samtliga koldioxidutsläpp. Inom idrotten och friluftslivet har samhället hittills inte tagit så stor hänsyn till dessa frågor, utan snarare sett resorna som en oundviklig del i en viktig ekonomisk verksamhet i form av turism och evenemang.

Den stora frågan är hur vi ska kunna fortsätta vara aktiva, samtidigt som transporterna ska kunna minska och vara mer hållbara. I hur många kommuner kan man till exempel på ett praktiskt genomförbart sätt kombinera vandring i skogen med kollektivtrafik? Eller ta med cykeln på tåget?

Miljövänliga alternativ är avgörande

Hur vi planerar våra städer och samhällen påverkar i hög grad människors möjligheter att nå rekreativa platser och utöva olika typer av fritidsaktiviteter. Att på ett enkelt och miljövänligt sätt kunna ta sig till sin idrottsaktivitet eller på sin helgutflykt är avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv.

Genom att ifrågasätta och komma med nya idéer utforskar vi tillsammans nya arbetssätt, verktyg och metoder för att stödja integration av transport och fysisk miljö i planeringen för ett hållbart friluftsliv. Vi kommer ha möjlighet att studera hållbar rörlighet på olika typer av platser, med varierande profiler och behov, som kräver skilda och innovativa lösningar.

Ett jämlikhetsperspektiv

Vi vill stimulera samverkan mellan forskning och olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå kring mer miljövänliga lösningar för idrotten och friluftslivet. Vi har också intresse av att studera transporter och tillgänglighet ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv så att även grupper med mindre resurser eller mindre vana och kunskap känner sig inkluderade i friluftslivet och idrotten.

 

-------------------------

Lärandegrupp

Lärandegruppen inom temat Hållbara transportlösningar jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställning:

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara och attraktiva transportlösningar som ger en rättvis och likvärdig tillgänglighet till idrott och friluftsliv för alla grupper i samhället? 

  • Hur kan transportlösningar anpassas för hållbar tillgänglighet i olika geografiska förutsättningar, som exempelvis stadskärnor, förorter och landsbygd?
  • Hur kan den fysiska planeringspraktiken utvecklas för att skapa en mer hållbar tillgänglighet till idrott och friluftsliv? 
  • Hur kan vi utveckla mer träffsäkra principer, metoder och verktyg till stöd för planering av föreningsaktiviteter, anläggningar och evenemang i syfte att uppnå hållbar och jämlik mobilitet och tillgänglighet inom idrott och friluftsliv? 

Läs mer om lärandegruppen, vilka personer som ingår och vad som är på gång

Porträtt, anders larsson

Film om temat Hållbara transportlösningar

Anders Larsson, docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, berättar om forskningstemat "Hållbara transportlösningar".

Forskargrupp

Anders Larsson, Göteborgs universitet

Temaledare

Docent i Kulturgeografi

Forskningsområde: Mobilitet, Tillgänglighet, Planeringsverktyg, Geodata

Ann Legeby, Kungliga tekniska högskolan

Vice temaledare

Professor i Tillämpad stadsbyggnad

Forskningsområde: Stadsbyggnad, Segregation, Jämlika livsvillkor, Urbana analyser

Jorge Gil, Chalmers tekniska högskola

Forskarassistent i Urban design och planering

Forskningsområde: Mobilitet, Tillgänglighet, Nätverksmodeller, Urban analytics, Geodata, GIS, Planeringsverktyg

Oskar Abrahamsson, Göteborgs universitet

Doktorand i Kulturgeografi

Forskningsområde: Människa-naturrelationer, Tillgänglighet, Landskap, GIS, Fysisk planering, Friluftsliv