Lärandegrupperna i Mistra Sport & Outdoors arbetar för att ta fram kunskap och lösningar på utmaningar inom idrotten och friluftslivet. Grupperna består av organisationer, företag, myndigheter och forskare som arbetar gemensamt.

 

Lärandegrupper:

Kunskap och omvandling

Lärandegruppen inom temat Kunskap och omvandling jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställning:

Hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och i skolämnet idrott och hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling? 

 • Hur har förändringsarbete sett ut tidigare?
 • Vilka hinder finns och har funnits för förändring? 

Läs mer om lärandegruppen, vilka personer som ingår och vad som är på gång

 

Hållbara transportlösningar

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara och attraktiva transportlösningar som ger en rättvis och likvärdig tillgänglighet till idrott och friluftsliv för alla grupper i samhället? 

 • Hur kan transportlösningar anpassas för hållbar tillgänglighet i olika geografiska förutsättningar, som exempelvis stadskärnor, förorter och landsbygd? 
 • Hur kan den fysiska planeringspraktiken utvecklas för att skapa en mer hållbar tillgänglighet till idrott och friluftsliv?
 • Hur kan vi utveckla mer träffsäkra principer, metoder och verktyg till stöd för planering av föreningsaktiviteter, anläggningar och evenemang i syfte att uppnå hållbar och jämlik mobilitet och tillgänglighet inom idrott och friluftsliv?

Läs mer om lärandegruppen, vilka personer som ingår och vad som är på gång

 

Hållbar användning av mark och vatten

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i planering och förvaltning?  

 • Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter mark- och vattenmiljöer i olika landskap?
 • Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap? 

Läs mer om lärandegruppen, vilka personer som ingår och vad som är på gång

 

Material och hållbar utrustning

Frågeställning (utmaning) 1:

Vad kan bidra till minimerad miljöpåverkan och mer cirkulära lösningar över livscykeln, för material och utrustning inom idrott och friluftsliv?  

Vilka exempel av åtgärder och lösningar är viktiga för: 

 • Tillverkare och återförsäljare av material och utrustning? 
 • Utövare av idrott och friluftsliv?
 • Föreningar, klubbar eller andra sammanslutningar inom idrott och friluftsliv? 
 • Beslutsfattare med möjlighet att påverka planering och utövande av idrott och friluftsliv?

Frågeställning (utmaning) 2:

 • Vilken miljöpåverkan har ytor och anläggningar för idrott och friluftsliv?
 • Vilka åtgärder främjar hållbarhet när det gäller ytor och anläggningar inom idrott och friluftsliv?

Läs mer om lärandegruppen, vilka personer som ingår och vad som är på gång


Hållbara evenemang

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara evenemang inom idrotten och friluftslivet? 

 • Vilka åtgärder behöver evenemangsarrangörer genomföra?
 • Vilka åtgärder behövs för besökare och deltagare i evenemang?
 • Hur kan idrottens och friluftslivets evenemang förhålla sig till trender och rådande omständigheter? 

Läs mer om lärandegruppen, vilka personer som ingår och vad som är på gång

 

Beteenden, styrmedel och utveckling

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa ett mer koordinerat och integrerat beslutsfattande som leder till en ökad miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?  

 • Vilken kombination av styrmedel, strategier, åtgärder och tillämpningar inom idrotten och friluftslivet har bäst potential att bidra till en rörelse för ökad miljömässig hållbarhet i samhället?
 • Hur kan idrotten och friluftslivet vägleda konsumenter, företag och organisationer till att skapa ett mer hållbart beteende? 

Lärandegruppen kommer att startas senare. 

 

 

Läs mer om vårt arbetssätt i Mistra Sport & Outdoors