Mistra Sport & Outdoors‑forskare bidrar i bok om biologisk mångfald

Tis 05 okt 2021 11:32

Biologisk mångfald är viktigt – men hur viktigt? Och hur ser det ut med alternativ, konsekvenser och vägval när det gäller bevarandet av biodiversitet? Antologin "Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor" ger en bild av hur mångfasetterat vårt beroende av naturen är. Forskarna Marie Stenseke och Peter Fredman bidrar med kapitel i boken.

Flottfärd på Klarälven
Företaget Vildmark i Värmland erbjuder flottfärder på Klarälven som är kvalitetsmärkta med Nature’s Best. Foto: Peter Fredman.

I den här boken  har fler än 50 forskare beskrivit olika aspekter på biologisk mångfald och naturnyttor/ekosystemtjänster, och utifrån sin verksamhet exemplifierat och reflekterat över vad naturen betyder för Sverige. Den kan beskrivas som "den stora boken om biologisk mångfald", eftersom den tar ett helhetsgrepp på ämnet. Den lyfter särskilt fram samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på biologisk mångfald, inte minst människors relation till naturen.

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi och forskare i Mistra Sport & Outdoors-temat ”Hållbar användning av mark och vatten” har bidragit med två kapitel:

  • IPBES rapporter om kunskapsläget

    Kapitlet beskriver arbetet med rapporterna från internationella panelen för biologisk mångfald, IPBES. Bakom varje rapport står ett hundratal experter från hela världen och med olika kompetensområden. Experterna har sammanställt och bedömt kunskapsläget inom det tema som behandlas i respektive rapport. Rapporterna tar bland annat upp vilka nyttor människor får från naturen, och är utmärkta kunskapskällor till exempel rörande naturupplevelser, naturturism och jakt och fiske.

  • Ekosystemtjänster och naturnyttor

    Naturupplevelser och rekreation har i naturbevarande och planering kommit att klassas som en ’kulturell ekosystemtjänst’. IPBES har breddat tänkandet kring människors relation till resten av naturen, och kallar det istället immateriella naturnyttor. I detta kapitlet presenterar Marie Stenseke, tillsammans med Henrik Smith, vad begreppen innebär, hur de kan användas och förstås.

Peter Fredman, professor i turismvetenskap och programchef i Mistra Sport & Outdoors, har bidragit med ett uppslag om ekoturism:

  • Ekoturism – En möjlighet att bevara biologisk mångfald!

    Ekoturism är ett mer ansvarsfullt resande där bland annat hänsyn till naturen och lärande är två viktiga inslag. I detta uppslag beskriver Peter Fredman principerna bakom ekoturism och de möjligheter som kan finnas att den bidrar till att bevara biologisk mångfald.  

Boken är tvärvetenskaplig och vänder sig därmed både till en bred allmänhet och till forskare som vill bilda sig i ämnen som de själva inte är fackkunniga i. Den är särskilt relevant för alla som på något sätt professionellt intresserar sig för hållbar utveckling.

Antologin (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) har blivit framtagen på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, under Naturvårdsverket. 

 


Fredagen den 29 oktober kl. 14.00 hålls ett boksamtal på Kungl skogs- och lantbruksakademiens bibliotek, där Marie Stenseke deltar och pratar om boken. Samtalet sker i form av webbinarium, som spelas in och kan ses i efterhand.

Hög biologisk mångfald är en central del av den miljömässiga hållbarheten, och därför ett viktigt perspektiv för Mistra Sport & Outdoors. Det gäller särskilt inom det tema som närmare studerar idrottens och friluftslivets påverkan på mark och vatten. 

Peter Fredman

På SLU:s webb kan du läsa hela antologin

Sidan uppdaterades 2021-10-05