Golfklubbar ‑ en viktig aktör för biologisk mångfald

Mån 19 jun 2023 18:28

En ny masteruppsats inom ramen för Mistra Sport & Outdoors visar att golfklubbar har stor möjlighet att både främja biologisk mångfald och höja medvetenheten kring hållbarhetsarbete i tätbebyggda områden. Samtidigt belyser studien att bättre uppföljning och samverkan med lokala aktörer behövs.

Blomsteräng på Stockholms Golfklubb
Foto: Andreas Wahlberg, Stockholms Golfklubb

I den ökade urbaniseringen är golfklubbar i tätbebyggda områden - tack vare golfbanors stora yta - en aktör som kan ha stor betydelse för biologisk mångfald och hållbar stadsutveckling. Även om golfbanor i första hand är områden för golfspel och rekreation, kan de delar av banorna som oftast inte i används till spel utnyttjas för främjandet av biologisk mångfald.

Clara Lindholm och Lovisa Nordgren, som är mastersstudenter vid KTH, har genom kvalitativa intervjuer, dokumentgranskning och observationsstudier undersökt golfklubbars potential att fungera som initiativtagare för hållbar utveckling och biologisk mångfald i städer.

Stor möjlighet att påverka

Resultatet visar att de golfklubbar som studerats på olika sätt arbetar aktivt för att främja biologisk mångfald. Dessa klubbar driver projekt för att öka antalet pollinatörer, är medvetna om vilka växtarter som bör användas för att främja variation och samverkar med olika lokala aktörer.

– De arbetar till exempel med naturliga material som finns på banorna för att göra insektshotell och fågelholkar, och på så sätt främja fler arter. De försöker också till viss del arbeta med de delar av banorna som inte i första hand används till spel, och som kan göra stora skillnader för den biologiska mångfalden, berättar Clara Lindholm.

 

Insektshotell på golfbana


– Studien har avgränsats till fyra golfklubbar som aktivt arbetar med biologisk mångfald för att undersöka potentialen. Med tanke på att den totala ytan golfbana i Sverige är drygt 30 000 hektar skulle liknande insatser på denna totala yta vara ett viktigt bidrag till biologisk mångfald. Det skulle också innebära att Sveriges 500 000 golfspelare fick en större medvetenhet om dessa globalt viktiga frågor, fortsätter Lovisa Nordgren.

Bättre uppföljning och samverkan

Men även om golfklubbarna arbetar aktivt med främjandet av biologisk mångfald, visar studien att det finns brister i uppföljningen av hållbarhetsarbetet. Det gör i sin tur att det är otydligt hur pass stor effekt åtgärderna faktiskt har. En annan viktig slutsats som lyfts fram är att samverkan mellan golfklubbarna och de kommuner där de är belägna behöver förbättras, för att klubbarnas potential som främjare för biologisk mångfald och hållbar utveckling ska kunna nyttjas i större grad.

– I nuläget drivs arbetet med biologisk mångfald på de studerade klubbarna av eldsjälar med stort eget engagemang, vilket är sårbart, om dessa inte skulle ha möjlighet att fortsätta. En bredare samverkan mellan olika aktörer skulls minska sårbarheten, menar uppsatsförfattarna.

Handledarnas tankar

Uppsatsens handledare, Sara Borgström, docent i hållbar stadsutveckling och forskare i Mistra Sport & Outdoors.

– Inom programmets tema Hållbar användning av mark och vatten, arbetar vi bland annat med rekreationsekologi. Inom det området finns ett starkt fous på hur olika typer av rekreation negativt påverkar ekologin på en plats, vilket är centralt för dess hållbarhet och möjligheter att minska påverkan. Men, då arbetet med biologisk mångfald och naturvård behöver ske i alla landskap och då kombineras med nyttjande, är vi särskilt intresserade av att undersöka hur aktörer och aktiviteter kan stödja biologisk mångfald. Detta examensarbete är ett exempel på just detta.

Maria Strandberg, direktör på STERF och en partner i Mistra Sport & Outdoors, har varit bihandledare för uppsatsen.

– Det här examensarbetet ger inspirerande input till ett större Europiskt forskningsprojekt som heter Biodiversity and multifunctionality of golf landscapes som STERF initierat och finansierar. Vi kommer att sprida och dela med oss av praktiska tips och råd från studien till våra golfklubbar, säger Maria.

Se även en film på Klubbtv.nu där Clara och Lovisa berättar om studien

 

Råd till golfklubbar - Arbeta med biologisk mångfald

  • Utnyttja döytorna för att kunna arbetet med biologisk mångfald i större utsträckning

  • Använd de resurser som redan finns på golfbanan för att öka den biologiska mångfalden, exempelvis om ett träd tas ned så kan man lämna kvar stubben och lägga ris och stockar i en hög för att skapa boplatser till djur

  • Skapa en strategisk plan för arbetet med biologisk mångfald inom klubben för att säkerställa klubbens engagemang inom arbetet

  • Ta hjälp av andra aktörer och deras kunskap om naturen för att nå de bästa resultaten, exempelvis kommunen för att få information om vad de gör och för att se vad som är viktigt i den stad som golfbanan befinner sig i

  • Kommunicera åtgärder för att sprida kunskap och öka intresse och engagemang hos spelare

Sidan uppdaterades 2023-06-20