Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Vi tror att samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag är vägen framåt.

Mistra Sport & Outdoors

Vi är många som håller på med idrott eller friluftsliv på ett eller annat sätt. 4,6 miljoner människor är med i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen, tittar på idrott eller skjutsar till aktiviteter.

Tänk vilken effekt det skulle bli i samhället om vi kan hitta lösningar på våra miljöutmaningar som alla kan bidra till, såväl idrotts- som friluftsintresserade, myndigheter, företag och organisationer.

Sex forskningsteman

Forskningen i Mistra Sport & Outdoors består av sex teman:

 • Kunskap och omvandling

 • Hållbara transportlösningar

 • Hållbar användning av mark och vatten

 • Material och hållbar utrustning

 • Hållbara evenemang

 • Beteenden, styrmedel och utveckling

Läs mer om våra sex teman

 

Samverkan genom hela programmet

Att arbeta i samverkan genomsyrar Mistra Sport & Outdoors:

 • Vi identifierar utmaningar tillsammans 

 • Vi skapar lärande och lösningar tillsammans 

 • Vi kommunicerar och startar en rörelse för hållbarhet tillsammans

Samverkan (co-creation) innebär ett arbetssätt där olika aktörer, expertis och kunskap möts för att identifiera möjliga vägar till en mer hållbar utveckling. Genom samverkan ökar vi relevansen i forskningen och stärker dess kvalitet. Det innebär också att vi ökar möjligheten att lösa våra miljöutmaningar och kunskapen blir än mer relevant och användbar.

Läs mer om vårt arbetssätt

 

Många som deltar

Miljöfrågan är stor och komplex och ingen aktör kan lösa utmaningarna själv. Vi måste vara många som deltar för att lyckas.

Därför jobbar vi i Mistra Sport & Outdoors i samverkan med många olika delar av samhället. Forskare från olika discipliner och universitet jobbar tillsammans med partners från idrotten, friluftslivet, företag och myndigheter för att skapa kunskap, lösningar och för att underlätta för idrotten och friluftslivet att använda dessa. Tanken är att starta en rörelse inom idrotten och friluftslivet för ökad hållbarhet.

Hitta till våra samverkanspartners

 

Mål med programmet

Utgångspunkten för programmet är de miljöutmaningar vi står inför och de långsiktiga målen för programmet är att gemensamt:

 • Skapa världsledande forskning för att hitta och genomföra hållbara lösningar i praktiken

 • Starta en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet

 • Verka för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbara lösningar

Mistra Sport & Outdoors ska bidra till att Sverige når Agenda 2030 målen för en hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030

 

Styrelse

Mistra Sport & Outdoor har en styrelse med representanter inom programmets olika områden. Styrelsen ska bland annat fastställa planer och budget för programmet, styra och följa upp den forskning som utförs, samt besluta om programmets strategiska reserv. Styrelsen har också en viktig uppgift att verka för ett aktivt engagemang från olika användare och att information om programmet och forskningsresultaten kommuniceras effektivt. Fullständiga riktlinjer för styrelsens arbete finns på Mistras hemsida.

 • Eva Thörnelöf, Ordförande
 • Peter Mattsson, Utvecklingschef, Riksidrottsförbundet
 • Ulf Silvander, Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv
 • Christiane Dolva Törnberg, Hållbarhetsansvarig, Fjällräven
 • Maria Johansson, Professor, Lunds Tekniska Högskola

Programansvarig på Mistra, Åsa Moberg, är adjungerad till styrelsen.

 

Programplan

Verksamheten i Mistra Sport & Outdoors styrs av en programplan (PDF) som är godkänd av Mistra. Den består av två delar. Den första delen (del A) baseras på ansökan och ligger fast under programmets fyra första år. Den andra delen (del B) beskriver våra aktiviteter och leveranser mer i detalj och revideras årligen. Vi har också tagit fram ett särskilt årshjul (PDF) som visar viktigare händelser för hela programmet under respektive kalenderår.

Mistra finansierar

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, finansierar satsningen med 56 miljoner kronor och våra samarbetspartners (inklusive medverkande lärosäten) bidrar med 14 miljoner kronor. Totalt 70 miljoner kronor under fyra år. Det finns möjlighet till finansiering under ytterligare fyra år.

Läs mer om Mistra

Film om Mistra Sport & Outdoors

Om mistra, film