”Jag fick mycket inspiration och det europeiska fönstret öppnades upp”

Tis 21 nov 2023 08:48

Under förra veckan genomfördes ett ”Learning symposium” kring friluftsliv och miljö i München. Symposiet anordnades av ENOS – European Network for Outdoor Sports – och lockade deltagare från en mängd länder i Europa. En av deltagarna var Daniel Wolf-Watz, forskare i Mistra Sport & Outdoors.

En man står på en scen och gestikulerar med en mikrofon i handen och en skärm med tre glada personer i utomhuskläder bakgrunden.
Daniel Wolf-Watz, forskare i Mistra Sport & Outdoors var en av presentatörerna på symposiet. Foto: Clara Thunberg

Daniel, vad gick symposiet ut på?

I och med symposiet avslutade ENOS sitt så kallade SEE-projekt som syftade till att stimulera till gröna utbildningsinsatser inom ”outdoor sports” och på så vis värna naturlandskapet. Det handlar dels om hur friluftsliv och utomhussport kan bli mer miljövänliga, men också om hur utövarna själva kan förändras i den riktningen. Projektets främsta leverans är ett toolkit med ett 70-tal övningar och aktiviteter som ledare, instruktörer och guider kan använda sig av i sina verksamheter. Det presenterades på symposiet och finns nu tillgängliga för alla på projektets webbsida. Men programmet innehöll också en rad presentationer kring ämnet friluftsliv och miljö. 

Och du var en av presentatörerna?  

Ja, jag berättade om det projekt inom Mistra Sport & Outdoors som Svenska Kanotförbundet initierat, där fokus ligger på att integrera i miljöperspektiv i den pedagogiska verksamhet de har. Kanotförbundet var sedan tidigare med i SEE-projektet och de övningarna som sammanställts där kom till användning när vi arbetade med utvecklingen av förbundets utbildningsverksamhet. Det var lyckosamt att projekten överlappade varandra!

Hur var det att få presentera projektet?

Det var kul! Jag berättade om ramarna kring utbildningen, de teoretiska utgångspunkterna och hur vi byggt den på tidigare forskning om hur man kan stimulera till ett mer miljövänligt beteende i ett utomhussammanhang. Det ger alltid mycket att berätta för, och få återkoppling från människor som arbetar med liknande saker. 

Vad tar du med dig från symposiet?

Jag känner att det europeiska fönstret öppnades upp rejält och jag fick mycket inspiration av att höra hur andra projekt och organisationer jobbar med hållbarhet inom idrott och friluftsliv. Genom att samla så många aktörer på en och samma plats kan man snabbt få en bra bild av vilka aktiviteter och projekt som pågår i Europa. Och det är mycket som jag kan ta med mig in i Mistra Sport & Outdoors. Exempelvis var det intressant att höra om German Alpine Clubs ambitiösa klimatarbete. Och också om EU:s kommande guide om vad frilufts- och idrottssektorn behöver göra för att bidra till the Grean Deal. Guiden kommer innan jul och kommer sannolikt påverka både framtida finansiering och datainsamling, och kanske också lagstiftning, inom idrott och friluftsliv. Spännande!

 

Om ENOS

ENOS, European Network of Outdoor Sports, är ett samarbetsinitiativ som grundades 2013 av representanter från olika sektorer och organisationer - regionala och nationella myndigheter, kommuner, universitet, civilsamhällesorganisationer, föreningar, projekt och ideella organisationer. Det primära syftet med ENOS är att representera utomhussporter på EU-nivå och lyfta fram de sociala, miljömässiga, pedagogiska och ekonomiska värden som utomhussporter tillför individer och samhällen.

Ett av ENOS huvudmål är att underlätta kunskapsutbyte över gränserna, med en stark betoning på ansvarsfull och hållbar utveckling som tar hänsyn till naturliga livsmiljöer och ekosystem. ENOS utmärker sig genom sin mångfald av medlemmar som gör det möjligt för ENOS att engagera sig i aktiviteter som främjar både sport och den tvärsektoriella karaktären hos aktiva utomhuslivsstilar.

Mistra Sport & Outdoors är medlem i ENOS sedan 2021.

Läs mer om Mistra Sport & Outdoors medlemskap i ENOS  

Här hittar du SEE-projektets toolkit

Läs mer om kanotutbildningen med miljöfokus som Mistra Sport & Outdoors tagit fram tillsammans med Svenska Kanotförbundet 

Sidan uppdaterades 2023-11-21